www.onsemantic.com
전체 제품 납기일 리스트 7일 이하, 14일 이하, 21일 이하, 28일 이하 | 2019-11-21 현재, 총 170개
수주번호 수주처 품명 규격 재질 수량 납기일 잔여일
  1908-052 한국바스프(예산) T.C R/T CUTTER Ø162.5x424Lx30NT SUS420J2+TC 6SET 2019-12-05 13
  1908-054 한국오웬스코닝 CUTTER Ø100.203x203.2Lx80NT SKD-11 50 2019-11-30 8
  1909-056 원폴 T.C ROTARY CUTTER Ø175x250Lx24NT SUS304+T.C 1 2019-11-25 3
  1909-058 동부(당진)석도 CENTER KNIFE 130Tx180Wx1600L SKD-11 1 2019-11-26 4
  1909-062 포스코(포항) CUTTING TOOL 84.5Tx216Wx239.1L SKD-11 2SET 2019-11-25 3
  1910-001 한국바스프(안산) R/T CUTTER Ø162.5x318Lx30NT SUS440C 8EA 2019-12-10 18
  1910-002 한국바스프(안산) R/T CUTTER BEARING HOUSING Ø140xØ120x50T
Ø165x16L
Ø104xØ55x8T
SUS420J2 5SET(각 10EA) 2019-12-10 18
  1910-003 한국바스프(안산) T.C BED KNIFE 8Tx20Wx424L TC(G3) 10EA 2019-12-10 18
  1910-004 한국바스프(안산) T.C BED KNIFE 8Tx20Wx318L TC(G3) 10EA 2019-12-10 18
  1910-012 동국제강(부산) LAZER WELDER SHEAR 25Tx70Wx1780L CWMX 2EA 2019-11-29 7
  1910-014 현대제철(냉연1) DRUM SHEAR KNIFE (상
하)
51Tx64.5Wx2000L - 상부 (1EA)
51Tx63.7Wx2000L - 하부 (1EA)
SKD-61 각1EA 2019-12-04 12
  1910-015A 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx44.5Wx205L SKH-51 4 2019-12-06 14
  1910-015B 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx30Wx35L SKH-51 8 2019-12-06 14
  1910-021 KG동부인천스틸 TRIMMER KNIFE Ø450xØ250x35.7T KDAIS 15 2019-12-30 38
  1910-025 포스코(포항) CROP KNIFE 40Tx110Wx168.5L SKD-61 8EA 2019-12-09 17
  1910-026 씨엠티 GUILLOTINE SHEAR 110Tx230Wx662.5L CW1 12EA 2019-12-09 17
  1910-027 동국제강(부산) T/R KNIFE Ø430xØ200x30T CW1 50EA 2019-12-20 28
  1910-028A 현대제철(당진) WORK ROLL제작 D50x2202L PSTCW12 20 2019-11-29 7
  1910-028B 현대제철(당진) WORK ROLL제작 D50x1820L PSTCW12 10 2019-11-29 7
  1910-030A 한국제강 KNIFE(A TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-61 14 2019-11-25 3
  1910-030B 한국제강 KNIFE(B TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-61 14 2019-11-25 3
  1910-031 티씨씨강판 SLITTER KNIFE Ø230xØ125x3T SKD-11 100 2019-11-25 3
  1910-032 동국제강(포항-봉강) BLADE(2CUL10) 35Tx69Wx85L SKD-61 20 2019-11-30 8
  1910-034 포스코-베트남 WELDER SHEAR 30Tx70Wx1800L SKD-11 6EA 2019-12-10 18
  1910-035 포스코(포항) T.C T/R KNIFE Ø305/270xØ160x30T SKD-11+T.C 4EA 2019-11-29 7
  1910-036 포스코(광양) D/V SHEAR 30Tx85Wx1730L CWMX 2EA 2019-11-29 7
  1910-038 씨엠티 GUILLOTINE SHEAR 150Tx280Wx680L CW1 12EA 2019-12-16 24
  1910-039 씨엠티 GUILLOTINE SHEAR 110Tx230Wx662.5L CW1 4EA 2019-12-30 38
  1910-040 삼박엘에프티(아산) T.C BED KNIFE 25Tx25Wx610L TC(SB50) 3EA 2019-12-10 18
  1910-041 삼박엘에프티(아산) T.C R/T CUTTER Ø200x600Lx8NT SUS304+TC 3SET 2019-12-20 28
  1910-043 동부제철(당진) #3CGL ENTRY / EXIT SHEAR KNIFE 32Tx78Wx1830L SKD-11 2 2019-11-29 7
  1910-044 동부(당진)석도 DSL KNIFE 20Tx45.88Wx1070L SKD-11 20 2019-12-24 32
  1910-045 동국제강(인천) D/V SHEAR 30Tx145Wx175L CW1 32EA 2019-11-27 5
  1910-049 포스코-베트남 WORK ROLL Ø80x2160L PSTCW12 3SET 2019-11-28 6
  1910-050A 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1710L PSTCW12 3SET 2019-12-04 12
  1910-050B 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1710L PSTCW12 3SET 2020-01-17 56
  1910-051 포스코(광양) T/R KNIFE Ø530xØ330x30T CW106 24EA 2019-12-13 21
  1910-052 동부제철(당진) TPL TRIMMER KNIFE Ø300xØ160x30T SKH-55 8 2019-12-13 21
  1910-053 포스코(광양) T/R KNIFE Ø260xØ140x30T KDAIS 12EA 2019-11-29 7
  1910-054 포스코(포항) WELDER SHEAR(LOWER) 35Tx60Wx1400L CWMX 4EA 2019-11-27 5
  1910-056 코스틸 BLADE 25Tx120Wx120L SKD-61 14 2019-11-25 3
  1910-057A 한국제강 KNIFE 40Tx148Wx240L SKD-61 10 2019-11-30 8
  1910-057B 한국제강 KNIFE 45Tx150Wx240L SKD-61 6 2019-11-30 8
  1910-058 동국제강(포항-봉강) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-61 12 2019-11-25 3
  1910-059 에스케이케미칼 TOP KNIFE Ø100xØ19x2T SKH-51 10 2019-11-25 3
  1910-060 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx161Wx220L SKD-61 100 2019-11-27 5
  1910-061 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx164Wx140L SKD-61 40 2019-11-27 5
  1910-062 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 32Tx171Wx140L SKD-61 20 2019-11-27 5
  1910-063 현대제철(당진) SHEAR BLADE 40Tx150Wx2200L SKD-61 10 2019-12-20 28
  1910-064 동부(당진)PLTCM TRIMMER KNIFE Ø407xØ240x45T CW106 10 2019-12-17 25
  1910-065 현대제철(인천) R/T SHEAR 26Tx92Wx230L CW1 20EA 2019-12-13 21
  1910-066 한국바스프(예산) TC BED KNIFE 8Tx20Wx424L TC(G3) 10EA 2019-11-29 7
  1910-067 포스코(포항) CROP SHEAR 40Tx180.5Wx220L SKD-61 12EA 2019-12-09 17
  1910-068 포스코(포항) DEBURRER KNIFE 50Tx250Wx250L SKD-61 4EA 2019-12-26 34
  1910-069 현대제철(당진) WORK ROLL제작 D40x1920L PSTCW12 50 2019-12-31 39
  1910-071 동국제강(포항-봉강) BLADE 35Tx68Wx85L SKD-61 20 2019-11-30 8
  1910-072 포스코(포항) BLADE 32Tx190Wx210L SKD-61 10EA 2019-12-27 35
  1910-073 포스코(포항) KNOCK DOWN KNIFE 32Tx150Wx150L KP4M 6EA 2019-12-27 35
  1910-074 포스코(포항) R/T SHEAR 45Tx135Wx225L SKD-61 8EA
8EA
2019-12-13 21
  1910-075 포스코(포항) CROP BLADE 40Tx160Wx200L SKD-61 4EA 2019-12-13 21
  1910-076 포스코(포항) CHOPPING BLADE 60.3Tx90Wx176L SKD-61 4EA 2019-12-13 21
  1910-077 포스코(광양) SCRAP CUTTER 30Tx50.15Wx234.4L CW1 20EA
20EA
2019-12-13 21
  1910-078 포스코(광양) D/V SHEAR 30Tx90Wx2050L CWMX 1EA 2019-12-13 21
  1910-079 케디엠 SHEAR KNIFE 25Tx90Wx2100L SKD-11 8EA 2019-12-13 21
  1910-080A 케디엠 SLITTER KNIFE Ø380xØ250x20T KD11MAX 52EA 2019-12-20 28
  1910-080B 케디엠 SLITTER KNIFE Ø380xØ250x20T CWMX 52EA 2019-12-20 28
  1910-081A 케디엠 BASIC SPACER Ø340xØ250x55T SUJ-2 4EA 2019-12-20 28
  1910-081B 케디엠 BASIC SPACER Ø300xØ250x50T S45C 4EA 2019-12-20 28
  1910-082 케디엠 SLITTER SPACER Ø300xØ250x1T 외 SK-5 1SET(총510EA) 2019-12-20 28
  1910-083 케디엠 SLITTER SPACER Ø300xØ250x100T 외 S45C 1SET(총370EA) 2019-12-20 28
  1910-084A 기보스틸(당진) R/T SHEAR 25Tx115Wx1750L SKD-11 6 2019-11-28 6
  1910-084B 기보스틸(당진) R/T SHEAR 25Tx100Wx1750L SKD-11 3 2019-11-28 6
  1910-085 현대제철(울산) 심가이드나이프 Ø280xØ164x8.5T KD11MAX 10EA 2019-11-29 7
  1910-086 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T KD11MAX 6EA 2019-12-05 13
  1911-001 환영철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35Tx150Wx152L CW106 60 2019-12-20 28
  1911-003 한일스리팅 SLITTER KNIFE제작 D145xD76.2x1.45T SKH-51 40 2019-11-30 8
  1911-004 에이치엠테크 SHEAR BLADE 30Tx60Wx900L SKD-11 4 2019-11-25 3
  1911-005A 에이치엠테크 PUNCH D32x80L SKD-11 1 2019-11-25 3
  1911-005B 에이치엠테크 DIE D46x15.5L SKD-11 1 2019-11-25 3
  1911-006 LS메탈 SHEAR BLADE 35Tx80Wx1200L SKD-11 2 2019-12-10 18
  1911-007A 이구산업 SPACER제작 D108xD80x2T SK-5강판 10 2019-12-03 11
  1911-007B 이구산업 SPACER제작 D108xD80x3T SK-5강판 10 2019-12-03 11
  1911-007C 이구산업 SPACER제작 D108xD80x4T SK-5강판 10 2019-12-03 11
  1911-007D 이구산업 SPACER제작 D108xD80x5T SK-5강판 10 2019-12-03 11
  1911-007E 이구산업 SPACER제작 D108xD80x6T SK-5강판 10 2019-12-03 11
  1911-008A 이구산업 SPACER제작 D108xD80x7T S45C 10 2019-12-05 13
  1911-008B 이구산업 SPACER제작 D108xD80x8T S45C 10 2019-12-05 13
  1911-008C 이구산업 SPACER제작 D108xD80x9T S45C 10 2019-12-05 13
  1911-008D 이구산업 SPACER제작 D108xD80x10T S45C 10 2019-12-05 13
  1911-009A 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D175x250Lx28NT SUS304+TC 1 2019-12-16 24
  1911-009B 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 1 2019-12-16 24
  1911-010 제이에스플라텍 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT(ID125) SUS304+TC 1 2019-12-06 14
  1911-011 제이에스플라텍 T.C BED KNIFE 10Tx32Wx550L SUS304+TC 2 2019-11-29 7
  1911-012 제이에스플라텍 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT(D120) SUS304+TC 1 2019-12-16 24
  1911-013 제이에스플라텍 T.C BED KNIFE 10Tx30Wx400L SUS304+TC 2 2019-12-10 18
  1911-014 코스틸 PINCH ROLL Ø190xØ140x35T SKD-61 4 2019-12-10 18
  1911-015A 케디엠 SEPARATOR DISC Ø240xØ150x5T SUJ-2 60EA 2019-12-20 28
  1911-015B 케디엠 우레탄 SPACER Ø180/172xØ150x15T 고강파이프+우레탄 60EA 2019-12-20 28
  1911-015C 케디엠 우레탄 SPACER Ø180/172xØ140x35T 고강파이프+우레탄 60EA 2019-12-20 28
  1911-016A 케디엠 우레탄 SPACER Ø180/165xØ140x50T 고강파이프+우레탄 50EA 2019-12-20 28
  1911-016B 케디엠 우레탄 SPACER Ø180/165xØ140x50T 고강파이프+우레탄 50EA 2019-12-20 28
  1911-017 현대제철(인천) CROP SHEAR 35Tx116Wx215L SKD-61 30EA 2019-12-20 28
  1911-018 포스코(포항) CROP SHEAR 30Tx85Wx2180L SKD-11 12EA 2019-12-30 38
  1911-019 포스코(광양) T/R KNIFE Ø260xØ140x30T KDAIS 12EA 2019-12-16 24
  1911-020 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2100L PSTCW12 10EA 2019-12-10 18
  1911-021 한국바스프(예산) 우레탄 ROLL Ø120x424L SUS420J2+우레탄 5EA 2019-12-16 24
  1911-022 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø270xØ170x20T KD11MAX 12EA 2019-12-05 13
  1911-023 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T SKH-51 6EA 2019-12-05 13
  1911-024 동국제강(부산) T/R KNIFE Ø430xØ200x30T KDAIS 50EA 2019-12-20 28
  1911-025 시원코아 SLITTER KNIFE Ø280xØ150x5T G-3 40 2019-12-24 32
  1911-026 인강실업 쵸지 KNIFE 2Tx18Wx75L SKH-51 20EA 2019-11-27 5
  1911-027 동부제철(아산) 석도 WEDGE GIB 11Tx39Wx1070L CW1 2 2019-11-29 7
  1911-028 에이엠텍 INSERT TIP K3F-3.56xR0.45 CERMET 1000 2019-12-30 38
  1911-029 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x220Lx32NT SUS304+TC 2 2019-12-20 28
  1911-030 유니플러스 T.C BED KNIFE 10Tx32Wx220L SUS304+TC 2 2019-12-10 18
  1911-031A 비전테크놀러지 SLITTER KNIFE제작 D175xD90xT SKH-51 100 2020-01-10 49
  1911-031B 비전테크놀러지 SPACER제작 D125xD90xT SK-5강판&S45C 408 2020-01-10 49
  1911-032 에스케이케미칼 TOP KNIFE Ø100xØ66x0.7T SKH-51 100 2019-12-15 23
  1911-033A 삼원산업 BACK UP ROLL Ø36x168L SCM440-H 95EA 2019-12-13 21
  1911-033B 삼원산업 BACK UP ROLL Ø43x168L SCM440-H 20EA 2019-12-13 21
  1911-034 케디엠 RUBBER RING Ø380xØ300.5x50T외 NBR 1SET(총 680EA) 2019-12-20 28
  1911-035 포스코(광양) D/V SHEAR 30Tx105Wx2050L CWMX 1EA 2019-12-13 21
  1911-036 포스코(광양) T/R KNIFE Ø430xØ200x30T CW106 16EA 2019-12-12 20
  1911-037 포스코(광양) CHOPPER KNIFE 34Tx65Wx200L CW1 24EA 2019-12-12 20
  1911-038 포스코(광양) T/R KNIFE Ø420xØ262x38T CW106 12EA 2019-12-20 28
  1911-039 현대제철(울산) 핀패스나이프 Ø225xØ100x19T SKD-11 4EA 2019-12-13 21
  1911-040A 현대제철(인천) D/V SHEAR 40Tx192Wx420L CW106 2EA 2019-12-20 28
  1911-040B 현대제철(인천) D/V SHEAR 40Tx198Wx420L CW106 2EA 2019-12-20 28
  1911-041 동광스틸 SHIM Ø190xØ160x0.025T
Ø190xØ160x0.05T
FILM 100EA
100EA
2019-12-13 21
  1911-042A 포스코(광양) ENTRY SHEAR 40Tx160Wx2200L SKD-61 2EA 2019-12-20 28
  1911-042B 포스코(광양) ENTRY SHEAR 40Tx258Wx2200L SKD-61 2EA 2019-12-20 28
  1911-043 케디엠 SHEAR KNIFE 20Tx65Wx800L SKD-11 6EA 2019-12-17 25
  1911-044 케디엠 SLITTER KNIFE Ø230xØ150x5T KD11MAX 6EA 2019-12-20 28
  1911-045 케디엠 BASE SPACER Ø200xØ150x80T
Ø200xØ150x85T
S45C 1EA
1EA
2019-12-20 28
  1911-046 케디엠 BASE SPACER Ø220xØ150x60T
Ø220xØ150x65T
S45C 1EA
1EA
2019-12-20 28
  1911-047 케디엠 SEPARATOR DISC Ø150xØ80x2T SUJ-2 100EA 2019-12-20 28
  1911-048 케디엠 DISC KNIFE Ø150xØ80x2T KD11MAX 30EA 2019-12-20 28
  1911-049 경기철강 절단기 칼날 37Tx100Wx300L SKD-61 4EA 2019-12-13 21
  1911-050 현대제철(냉연2) BACK UP ROLL (LONG) Ø160x340L PSTCW12 10SET 2019-12-11 19
  1911-051 현대제철(냉연2) BACK UP ROLL (SHORT) Ø160x240L PSTCW12 30SET 2019-12-11 19
  1911-052A 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE A 32Tx71Wx268L SKD-61 12 2020-01-31 70
  1911-052B 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE B 32Tx71Wx268L SKD-61 12 2020-01-31 70
  1911-053 티에스 스틸 SLITTER KNIFE Ø350xØ230x10T SKD-11 100 2019-12-31 39
  1911-054 케디엠 RUBBER RING Ø230xØ180x20T 외 NBR 1SET(총 540EA) 2019-12-20 28
  1911-055 포스코(광양) T/R KNIFE Ø400xØ200x35T SKD-61 12EA 2019-12-20 28
  1911-056A 포스코(광양) PIN CUTTER 10Tx44Wx84L SKH-51 20EA 2019-12-20 28
  1911-056B 포스코(광양) PIN CUTTER 10Tx35Wx40L SKH-51 20EA 2019-12-20 28
  1911-057 삼박엘에프티(아산) T.C R/T CUTTER Ø200x600Lx8NT SUS304+TC 2SET 2020-01-22 61
  1911-058A 에스엠스틸 SHEAR KNIFE LINER 7.5Tx103Wx1748L SS41 1 2019-12-11 19
  1911-058B 에스엠스틸 SHEAR KNIFE LINER 8Tx103Wx1748L SS41 1 2019-12-11 19
  1911-058C 에스엠스틸 SHEAR KNIFE LINER 8.5Tx103Wx1748L SS41 1 2019-12-11 19
  1911-058D 에스엠스틸 SHEAR KNIFE LINER 9Tx103Wx1748L SS41 1 2019-12-11 19
  1911-059AA 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D128xD100x0.5T SK-5강판 20 2019-12-10 18
  1911-059AB 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D128xD100x1T SK-5강판 20 2019-12-10 18
  1911-059BA 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x7T MC NYLON 5 2019-12-10 18
  1911-059BB 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x9T MC NYLON 10 2019-12-10 18
  1911-059BC 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x10T MC NYLON 15 2019-12-10 18
  1911-059BD 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x12T MC NYLON 10 2019-12-10 18
  1911-059BE 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x13T MC NYLON 10 2019-12-10 18
  1911-059BF 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x14T MC NYLON 15 2019-12-10 18
  1911-059BG 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x15.5T MC NYLON 15 2019-12-10 18
  1911-059BH 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x16T MC NYLON 10 2019-12-10 18
  1911-059BI 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x19T MC NYLON 10 2019-12-10 18
  1911-059BJ 덕산메텍스 SEPARATOR SPACER D130xD100x21T MC NYLON 10 2019-12-10 18
  1911-060 휴비스(전주1) T.C BED KNIFE 8Tx20Wx350L G3(TC) 10 2019-12-20 28
  1911-061A 유니슨무역 SPACER제작 D440xD380x50T S45C 70 2020-01-20 59
  1911-061B 유니슨무역 SPACER제작 D440xD380x30T S45C 10 2020-01-20 59
  1911-061C 유니슨무역 SPACER제작 D440xD380x20T S45C 10 2020-01-20 59
  1911-062A 길산스틸 SLITTER KNIFE 제작 D380xD250x20T CWMX 50 2020-01-10 49
  1911-062B 길산스틸 지관용 KNIFE제작 D139xD47x25T CWMX 5 2020-01-10 49