www.onsemantic.com
전체 제품 납기일 리스트 7일 이하, 14일 이하, 21일 이하, 28일 이하 | 2019-07-18 현재, 총 160개
수주번호 수주처 품명 규격 재질 수량 납기일 잔여일
  1903-061C 대화알로이테크 USG CUTTER SHAFT Ø135x243L SUS420J2 1 2019-09-30 73
  1903-061C 디에티신소재(구 대화알로이테크) USG CUTTER SHAFT Ø135x243L SUS420J2 1 2019-09-30 73
  1904-062A 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 5 2019-07-30 11
  1904-062B 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x300Lx32NT SUS304+TC 2 2019-07-30 11
  1904-062C 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x100Lx32NT SUS304+TC 1 2019-07-30 11
  1904-093 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx183Wx255L CWMX 30 2019-09-30 73
  1904-094 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx193Wx255L CWMX 20 2019-09-30 73
  1905-010 에이엠텍 INSERT TIP K3F-3.56xR0.45 CERMET 1000 2019-07-30 11
  1905-027 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx183Wx255L CWMX 60 2019-08-30 42
  1905-034 현대제철(포항) BLADE 35Tx160Wx180L SKD-61 30 2019-07-31 12
  1905-035A 송림산업 T.C R.T CUTTER제작 D200x300Lx32NT SUS420J2+TC 9 2019-08-30 42
  1905-035B 송림산업 T.C BED KNIFE 10x30x300 TC(G3) 1 2019-08-30 42
  1905-045 동부인천스틸 TRIMMER KNIFE Ø450xØ250x35.7T KDAIS 15 2019-08-16 28
  1905-054A 현대제철(포항) BLADE(R42-44L) 60Tx230Wx1150L SKD-61 1 2019-07-30 11
  1905-054B 현대제철(포항) BLADE(R42-44U) 60Tx204Wx1150L SKD-61 1 2019-07-30 11
  1905-055 위스컴(여수) ROTARY CUTTER 제작 Ø201x600Lx32NT SUS440C 1 2019-08-31 43
  1905-059A 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx180Wx5200L CW1 2 2019-08-14 26
  1905-059B 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx150Wx5200L CW1 2 2019-08-14 26
  1905-061A 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx44.5Wx205L SKH-51 4 2019-07-26 7
  1905-061B 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx30Wx35L SKH-51 8 2019-07-26 7
  1905-067 동국제강(부산) CHOPPER KNIFE 30Tx80Wx300L CW1 24EA 2019-08-23 35
  1905-071 포스코(포항) BLADE 40Tx110Wx168.5L SKD-61 12EA 2019-07-26 7
  1905-072 포스코(포항) F/Y SHEAR 30Tx100Wx1440L SKD-11 1EA 2019-07-25 6
  1905-073A 포스코(포항) F/Y SHEAR 30Tx100Wx1440L SKD-11 1EA 2019-07-22 3
  1905-073B 포스코(포항) F/Y SHEAR 30Tx104Wx1440L SKD-11 1EA 2019-07-22 3
  1906-003A 동국제강(포항-봉강) UPPER BLADE 60Tx235Wx800L SKD-61 1 2019-07-20 1
  1906-003B 동국제강(포항-봉강) LOWER BLADE 60Tx203Wx800L SKD-61 1 2019-07-20 1
  1906-004 현대제철(순천) T/R KNIFE Ø407xØ240x45T CW106 24EA 2019-07-30 11
  1906-005 현대제철(순천) D/V SHEAR 25Tx100Wx2200L CW106 10EA 2019-07-30 11
  1906-006 포스코(광양) T/R KNIFE Ø530xØ330x30T CW106 24EA 2019-07-30 11
  1906-008A 엔투비 DOUBLE CUT SHEAR 25Tx75Wx2200L SKD-11 1EA 2019-07-19 0
  1906-008B 엔투비 DOUBLE CUT SHEAR 25Tx119Wx2200L SKD-11 1EA 2019-07-19 0
  1906-009A 엔투비 R/T SHEAR 25Tx90Wx2100L SKD-11 1EA 2019-07-19 0
  1906-009B 엔투비 R/T SHEAR 25Tx89.7Wx2100L SKD-11 1EA 2019-07-19 0
  1906-010A 삼박엘에프티(아산) T.C BED KNIFE 25.1Tx25.1Wx311.9L TC(SB50) 2EA 2019-07-19 0
  1906-010B 삼박엘에프티(아산) T.C BED KNIFE 25.1Tx25.1Wx412L TC(SB50) 2EA 2019-07-19 0
  1906-014 종합에스티에스 SHEAR KINFE 25Tx108.11/90Wx1750L SKD-11 1 2019-07-26 7
  1906-016 코스틸 ROTARY SHEAR BLADE Ø600xØ220x30T SKD-61 4 2019-08-10 22
  1906-017 포스코(광양) WIRE CUTTER 10Tx20Wx28L
11.5Tx20Wx28L
SKD-61 5EA
5EA
2019-07-22 3
  1906-019 한국제강 KNIFE 40Tx114Wx698L SKD-61 4 2019-07-25 6
  1906-020 한국제강 KNIFE 32Tx146Wx150L SKD-11 15 2019-07-25 6
  1906-021 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx183Wx255L CWMX 60 2019-10-30 103
  1906-025 포스코(포항) R/T SHEAR 50Tx185Wx270.5L SKD-61 10EA 2019-07-26 7
  1906-026 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1710L PSTCW12 6SET 2019-09-06 49
  1906-029 금강철강 SEPARATOR DISC Ø210xØ115x5T SUJ-2+CR도금 100EA 2019-07-19 0
  1906-030 동국제강(인천) F/Y SHEAR 35Tx155Wx180L SKD-61 10EA 2019-08-14 26
  1906-031 동국제강(인천) D/V SHEAR 30Tx145Wx175L CW1 32EA 2019-08-14 26
  1906-033 현대제철(당진) ROLL D40x1920L PSTCW12 50 2019-08-30 42
  1906-034 현대제철(당진) CROP SHEAR KNIFE SET 100Tx205(175)Wx2080L CW1 2 2019-08-16 28
  1906-035 동국제강(포항-봉강) BLADE 35Tx68Wx40L SKD-61 12 2019-07-31 12
  1906-036 세중 T.C SLITTER KNIFE D170xD80x4T G3(TC) 32 2019-08-09 21
  1906-039AA 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x1.8T SK-5강판 30 2019-07-31 12
  1906-039AB 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x5T SK-5강판 20 2019-07-31 12
  1906-039AC 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x7T S45C 30 2019-07-31 12
  1906-039AD 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x7.5T S45C 30 2019-07-31 12
  1906-039AE 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x7.8T S45C 30 2019-07-31 12
  1906-039AF 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x8T S45C 30 2019-07-31 12
  1906-039AG 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x30T S45C 25 2019-07-31 12
  1906-039AH 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x40T S45C 16 2019-07-31 12
  1906-039AI 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x50T S45C 15 2019-07-31 12
  1906-039AJ 경안파이프 SPASER제작 D242xD200x60T S45C 15 2019-07-31 12
  1906-039B 경안파이프 RUBBER RING제작 D xD242x T NBR 160 2019-07-31 12
  1906-041 BNG스틸 SLITTER KNIFE Ø280xØ180x15T CWMX 40EA 2019-07-25 6
  1906-042 현대제철(순천) WORK ROLL Ø80x2406L PSTCW12 10SET 2019-07-30 11
  1906-043 현대제철(순천) CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L CW1 48EA
48EA
2019-08-19 31
  1906-044 동부인천스틸 HSL KNIFE 25.4Tx63.5Wx1003.5L SKD-11 10 2019-07-29 10
  1906-045A 케디엠 UPPER BLADE 25Tx70Wx2200L SKD-11 1EA 2019-07-30 11
  1906-045B 케디엠 LOWER BLADE 30Tx50Wx2200L SKD-11 1EA 2019-07-30 11
  1906-046A 엔투비 EXIT SHEAR(UPPER) 25Tx80Wx2100L SKD-11 1EA 2019-08-09 21
  1906-046B 엔투비 EXIT SHEAR(LOWER) 25Tx94Wx2100L SKD-11 2EA 2019-08-09 21
  1906-047 명진정공 SLITTER KNIFE제작 D310xD160x15T KD11MAX 20 2019-07-22 3
  1906-048 한국특수형강(사상) KNIFE 20.5Tx100.3Wx120L SKD-61 20 2019-07-31 12
  1906-049A 한국특수형강(사상) BLADE 40Tx168Wx600L SKD-61 3 2019-07-31 12
  1906-049B 한국특수형강(사상) BLADE 40Tx133Wx600L SKD-61 3 2019-07-31 12
  1906-050 동국제강(부산) D/V SHEAR 25Tx100Wx1800L CWMX 4EA 2019-09-13 56
  1906-051 동국제강(부산) CROP SHEAR 30Tx70Wx1800L CWMX 2EA 2019-08-16 28
  1906-052 비엔테크 T.C R/T CUTTER Ø200x200Lx32NT SUS304+TC 1EA 2019-08-09 21
  1906-053 삼박엘에프티(아산) T.C R/T CUTTER Ø200x600Lx8NT SUS304+TC 2SET 2019-08-27 39
  1906-054A 포스코(광양) F/Y SHEAR 25Tx80Wx2100L SKD-11 1EA 2019-07-25 6
  1906-054B 포스코(광양) F/Y SHEAR 25Tx94Wx2100L SKD-11 1EA 2019-07-25 6
  1906-055 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2100L PSTCW12 10EA 2019-07-25 6
  1906-056 동국제강(포항-봉강) BLADE(D30-40) 65Tx125Wx330L SKD-61 6 2019-07-31 12
  1906-057 동국제강(포항-봉강) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-61 5 2019-07-31 12
  1906-058 한국오웬스코닝 CUTTER Ø100.203x203.2Lx25NT SKD-11 20 2019-07-31 12
  1906-059 에스케이케미칼 TC KNIFE Ø205xØ25.4x2T G-3 2 2019-07-31 12
  1906-060 현대제철(인천) ANGLE CUTTER 50Tx198Wx770L SKD-61 3EA 2019-08-09 21
  1906-061 동광스틸 SLITTER SPACER Ø190xØ160x1.1T외 SK-5 총270EA(각 30EA) 2019-07-31 12
  1906-062 애드스틸(안성) SLITTER KNIFE Ø145xØ70x3T SKH-51 60EA 2019-07-31 12
  1906-064 우창기업 WORK ROLL제작 D60x2352L SUJ-2 15 2019-07-22 3
  1906-066A 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx44.5Wx205L SKH-51 4 2019-08-09 21
  1906-066B 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx30Wx35L SKH-51 8 2019-08-09 21
  1907-001A 동명금속 SLITTER KNIFE Ø140xØ75x2T SKH-51 50 2019-08-15 27
  1907-001B 동명금속 SLITTER KNIFE Ø140xØ75x3T SKH-51 40 2019-08-15 27
  1907-001C 동명금속 SLITTER KNIFE Ø140xØ75x3.5T SKH-51 40 2019-08-15 27
  1907-001D 동명금속 SLITTER KNIFE Ø140xØ75x4T SKH-51 40 2019-08-15 27
  1907-002 한국제강 KNIFE 32Tx146Wx178L SKD-11 20 2019-08-15 27
  1907-003A 한국특수형강(사상) KNIFE 35Tx115Wx400L SKD-61 1 2019-08-15 27
  1907-003B 한국특수형강(사상) KNIFE 35Tx88Wx400L SKD-61 2 2019-08-15 27
  1907-004 한국특수형강(사상) KNIFE 40Tx134Wx600L SKD-61 1 2019-08-15 27
  1907-005 현대제철(냉연1) T/L B/R Ø134x80L SUJ2 60SET 2019-07-31 12
  1907-006 한국바스프(예산) DIE PLATE 44Tx106Wx998L SKD-61 4EA 2019-08-30 42
  1907-007 한국바스프(예산) T.C BED KNIFE 8Tx20Wx424L TC(SB50) 10EA 2019-08-30 42
  1907-008 한국바스프(예산) R/T CUTTER Ø162.5x424Lx30NT SKH-51 3SET 2019-09-10 53
  1907-009 포스코(광양) UP CUT SHEAR 40Tx120Wx1124L SKD-61 2EA(1SET) 2019-08-12 24
  1907-010 포스코(포항) CUTTING TOOL 96.5Tx216Wx239.1L SKD-11 2SET
2SET
2019-08-23 35
  1907-011 포스코(포항) DEBURRER KNIFE 30Tx70Wx376L SKD-11 12EA 2019-08-12 24
  1907-012 포스코(포항) DEBURRER KNIFE 30Tx70Wx506L SKD-11 12EA 2019-08-28 40
  1907-013 포스코(포항) DEBURRER KNIFE Ø224xØ40x46T SS400+육성 5EA 2019-08-28 40
  1907-014 포스코(포항) TUNDISH CUTTER 35Tx168Wx285L S45C 20EA 2019-08-15 27
  1907-015 포스코(광양) UP CUT SHEAR 40Tx120Wx1120L SKD-61 1EA 2019-08-12 24
  1907-016A 한국특수형강(녹산) ANGLE CUTTER(A125X75상) 60Tx230Wx648L SKD-61 2 2019-08-16 28
  1907-016B 한국특수형강(녹산) ANGLE CUTTER(A130X130상) 60Tx250Wx648L SKD-61 2 2019-08-16 28
  1907-016C 한국특수형강(녹산) ANGLE CUTTER(A75X75상) 60Tx225Wx648L SKD-61 2 2019-08-16 28
  1907-016D 한국특수형강(녹산) ANGLE CUTTER(A75X75하) 60Tx200Wx648L SKD-61 2 2019-08-16 28
  1907-017 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx164Wx140L SKD-61 20 2019-08-20 32
  1907-018 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx161Wx220L SKD-61 40 2019-08-20 32
  1907-019 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 32Tx171Wx140L SKD-61 20 2019-08-20 32
  1907-021 휴비스(전주2) USG R.T CUTTER D162.5x680Lx30NT SUS304+ST 3 2019-09-20 63
  1907-022A 유석철강 SLITTER KNIFE제작 D400xD280x20T KD11MAX 50 2019-08-30 42
  1907-022B 유석철강 NBR RING제작 D402xD320x20T외 NBR 225 2019-08-30 42
  1907-023 제이원테크 프리마13 이동날(2면사용) 24Tx27Wx51L SKD-61 20EA 2019-07-24 5
  1907-024 동부(당진)PLTCM TRIMMER KNIFE Ø407xØ240x45T CW106 10 2019-09-03 46
  1907-025A 누리티앤씨 CHOPPER KNIFE 14Tx38Wx133.5L CW106 4 2019-07-23 4
  1907-025B 누리티앤씨 CHOPPER KNIFE 14Tx38Wx133.5L CWMX 4 2019-07-23 4
  1907-026A 세아씨엠(군산) SHIM D258xD201x0.03T SUS 10 2019-07-25 6
  1907-026B 세아씨엠(군산) SHIM D258xD201x0.04T SUS 10 2019-07-25 6
  1907-026C 세아씨엠(군산) SHIM D258xD201x0.06T SUS 10 2019-07-25 6
  1907-027 엘지화학 SUS R.T CUTTER제작 D200x300Lx42NT SUS440C 3 2019-08-30 42
  1907-028 유니플러스 SUS R.T CUTTER제작 D200x350Lx32NT SUS440C 1 2019-07-30 11
  1907-029 유니플러스 T.C BED KNIFE제작 10Tx32Wx410L SUS304+TC 4 2019-07-22 3
  1907-030 유니플러스 T.C BED KNIFE제작 10Tx32Wx260L SUS304+TC 1 2019-07-22 3
  1907-031 동국제강(포항-봉강) BLADE 40Tx160Wx220L SKD-61 6 2019-08-31 43
  1907-032 동국제강(포항-봉강) BLADE 30Tx125Wx210L SKD-61 4 2019-08-31 43
  1907-033 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx215Wx800L SKD-61 2 2019-09-30 73
  1907-034 MNS AT SLITTER SPACER Ø80xØ55x1T외 S45C 1SET(총84EA) 2019-07-25 6
  1907-035 현대제철(울산) SLITTER KNIFE Ø420xØ280x20T CWMX 25EA 2019-09-10 53
  1907-036 현대제철(울산) SLITTER KNIFE Ø510xØ360x25T CW106 60EA 2019-09-10 53
  1907-037 포스코(광양) T.C T/R KNIFE Ø350/310xØ210x25T SKD-11+T.C 4EA 2019-08-20 32
  1907-038 포스코(광양) WORK ROLL Ø75x2320L PSTCW12 10SET 2019-08-16 28
  1907-039 티케이케미칼 TC BED KNIFE 8Tx20Wx350L G-3 4 2019-08-24 36
  1907-040 동국제강(인천) D/V SHEAR 35Tx150Wx152L CW1 40EA 2019-08-30 42
  1907-041 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T KD11MAX 6EA 2019-08-14 26
  1907-042 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T SKH-51 6EA 2019-08-14 26
  1907-043 송림산업 T.C BED KNIFE 10x30x300 G3(TC) 5 2019-08-12 24
  1907-044A 현대제철(당진) SHEAR BLADE 30Tx103Wx1600L SKD-11 1 2019-08-16 28
  1907-044B 현대제철(당진) SHEAR BLADE 30Tx101Wx1600L SKD-11 1 2019-08-16 28
  1907-045A 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L SKD-61 12 2019-10-15 88
  1907-045B 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L SKD-61 12 2019-10-15 88
  1907-046 동부(당진)석도 DSL KNIFE 20Tx45.88Wx1070L SKD-11 20 2019-10-15 88
  1907-047 현대제철(냉연2) BACK UP ROLL (LONG) Ø160x340L PSTCW12 10SET 2019-08-14 26
  1907-048 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx190Wx800L CW101 5 2019-08-31 43
  1907-049A 디에이티신소재(구 대화알로이테크) USG CUTTER Ø162.5x680Lx30NT SUS304+STELLITE 1 2019-09-30 73
  1907-049B 디에이티신소재(구 대화알로이테크) USG CUTTER SHAFT Ø135x130L SUS420J2 1 2019-09-30 73
  1907-049C 디에이티신소재(구 대화알로이테크) USG CUTTER SHAFT Ø135x243L SUS420J2 1 2019-09-30 73
  1907-050 포스코(포항) CHOPPING SHEAR 50Tx100.42Wx127L SKD-61 10EA
10EA
2019-09-12 55
  1907-051 포스코(포항) KNOCK DOWN KNIFE 32Tx150Wx150L KP4M 6EA 2019-09-12 55
  1907-052 우진티엠씨 WORK ROLL Ø110x2320L PSTCW12 2SET 2019-09-10 53
  1907-053 우진티엠씨 WORK ROLL Ø75x2320L PSTCW12 10SET 2019-09-10 53
  1907-054 우진티엠씨 BACK UP ROLL Ø140x270/332L PSTCW12 120SET 2019-09-10 53
  1907-055 현대제철(당진) WORK ROLL D60x1920L SUJ-2 10 2019-08-30 42