www.onsemantic.com
전체 제품 납기일 리스트 7일 이하, 14일 이하, 21일 이하, 28일 이하 | 2019-09-18 현재, 총 130개
수주번호 수주처 품명 규격 재질 수량 납기일 잔여일
  1904-093 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx183Wx255L CWMX 30 2019-09-30 11
  1904-094 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx193Wx255L CWMX 20 2019-09-30 11
  1906-021 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx183Wx255L CWMX 60 2019-10-30 41
  1907-021 휴비스(전주2) USG R.T CUTTER D162.5x680Lx30NT SUS304+ST 3 2019-09-20 1
  1907-033 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx215Wx800L SKD-61 2 2019-09-30 11
  1907-045A 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L SKD-61 12 2019-10-15 26
  1907-045B 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L SKD-61 12 2019-10-15 26
  1907-046 동부(당진)석도 DSL KNIFE 20Tx45.88Wx1070L SKD-11 20 2019-10-15 26
  1907-049A 디에이티신소재(구 대화알로이테크) USG CUTTER Ø162.5x680Lx30NT SUS304+STELLITE 1 2019-09-30 11
  1907-049B 디에이티신소재(구 대화알로이테크) USG CUTTER SHAFT Ø135x130L SUS420J2 1 2019-09-30 11
  1907-049C 디에이티신소재(구 대화알로이테크) USG CUTTER SHAFT Ø135x243L SUS420J2 1 2019-09-30 11
  1907-061 엘지화학 SUS R.T CUTTER제작 D200x250Lx42NT SUS440C 1 2019-09-30 11
  1907-082 현대제철(냉연1) WORK ROLL Ø78x2380L PSTCW12 10SET 2019-10-16 27
  1907-085 현대제철(냉연1) CROSS CUT SHEAR KNIFE 28Tx120Wx2200L SKD-11 12 2019-09-25 6
  1908-001 유니슨무역 SLITTER KNIFE제작 D530xD380x40T KDAIS 60 2019-09-30 11
  1908-002 유니플러스 S/T R.T CUTTER제작 D200x400Lx36NT SUS304+STELLITE12 4 2019-10-10 21
  1908-005 동국제강(포항-봉강) BLADE 35Tx68Wx40L SKD-61 20 2019-09-30 11
  1908-006A 한국철강 BLADE 51Tx188/152Wx1598L SKD-61 5 2019-09-30 11
  1908-006B 한국철강 BLADE 51Tx152Wx1598L SKD-61 5 2019-09-30 11
  1908-007 포스코(포항) NOTCHER KNIFE 70Tx86.42Wx376L SKD-61 2EA 2019-09-21 2
  1908-008 포스코(포항) F/Y SHEAR 30Tx104Wx1440L SKD-11 1EA 2019-09-26 7
  1908-009 포스코(광양) EXIT SHEAR 25Tx80Wx2100L SKD-11 1EA 2019-09-26 7
  1908-010 포스코(광양) CHOPPER KNIFE 10Tx66.24Wx250L SKD-61 200EA 2019-09-26 7
  1908-011 포스코(광양) CHOPPER KNIFE 28Tx65Wx200L SKD-61 100EA 2019-09-26 7
  1908-012 한국바스프(예산) DIE PLATE 44.5Tx106Wx998L SKD-61 4EA 2019-09-20 1
  1908-014 현대제철(순천) CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L CW1 96EA
96EA
2019-10-08 19
  1908-015A 금강철강 SLITTER KNIFE Ø430xØ250x18T KD11MAX 60EA 2019-09-27 8
  1908-015B 금강철강 SLITTER KNIFE Ø430xØ250x14T KD11MAX 4EA 2019-09-27 8
  1908-019A 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 10Tx30Wx300L G-3 3 2019-09-20 1
  1908-019B 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 7Tx23Wx260L G-3 3 2019-09-20 1
  1908-020 금강철강 RUBBER RING Ø431xØ300x50T외 NBR 1SET(총 180EA) 2019-09-25 6
  1908-021 금강철강 SEPARATOR SPACER Ø160xØ116x100T외 MC NYLON 1SET(총 180EA) 2019-09-25 6
  1908-022 포스코(광양) SCRAP CUTTER 30Tx50.15Wx234.4L CW1 40EA
40EA
2019-09-25 6
  1908-025A 동국제강(포항-봉강) BLADE(2CUL10) 35Tx69Wx85L SKD-61 20 2019-09-30 11
  1908-025B 동국제강(포항-봉강) BLADE(2CU1319) 35Tx68Wx85L SKD-61 20 2019-09-30 11
  1908-026 동국제강(포항-봉강) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-61 12 2019-09-20 1
  1908-027 동국제강(포항-봉강) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-61 12 2019-09-20 1
  1908-028A 동국제강(인천) COLD SHEAR 70Tx200Wx2100L CW106 2EA 2019-10-10 21
  1908-028B 동국제강(인천) COLD SHEAR 70Tx190Wx2100L CW106 2EA 2019-10-10 21
  1908-029 한국바스프(예산) T.C BED KNIFE 8Tx20Wx424L TC(G3) 4EA 2019-09-30 11
  1908-030 한국바스프(예산) BED KNIFE HOLDER 27.3Tx44.8Wx424L SUS630 3EA 2019-09-30 11
  1908-031 한국바스프(예산) T.C R/T CUTTER Ø162.5x424Lx30NT SUS420J2+TC 3SET 2019-10-25 36
  1908-036 현대제철(인도) SEPARATOR DISC Ø240xØ140x5/30T SUJ-2+CR도금 50SET 2019-10-10 21
  1908-037A 현대제철(인도) 우레탄 SPACER Ø195/171xØ140x50T 고강파이프+우레탄 50EA 2019-10-10 21
  1908-037B 현대제철(인도) 우레탄 SPACER Ø195/171xØ140x100T 고강파이프+우레탄 50EA 2019-10-10 21
  1908-038 현대제철(인천) R/T SHEAR 26Tx92Wx230L CW1 20EA 2019-09-30 11
  1908-039A 제일무역 SLITTER KNIFE Ø152xØ80x3T SKH-51 60 2019-10-09 20
  1908-039B 제일무역 SLITTER KNIFE Ø152xØ80x4T SKH-51 60 2019-10-09 20
  1908-040 대원케미칼 T.C BED KNIFE 10Tx32Wx410W G3(TC) 3 2019-09-30 11
  1908-041 대원케미칼 B.K HOLDER제작 42Tx43Wx530L SUS420J2 3 2019-09-30 11
  1908-042 현대제철(당진) BILLET SHEAR KNIFE 60Tx305Wx309L SS41+NCM625 17 2019-10-10 21
  1908-043 현대제철(냉연1) CVGL 용접휠 Ø320xØ85x20T CU-CR-ZR 10 2019-09-26 7
  1908-044A 포스코-마하라슈하트라 F/Y SHEAR 30Tx100Wx1500L SKD-11 1EA 2019-09-30 11
  1908-044B 포스코-마하라슈하트라 F/Y SHEAR 30Tx104Wx1500L SKD-11 1EA 2019-09-30 11
  1908-045 현대제철(냉연1) 전극봉 12Tx45Wx100L C1100 1500EA 2019-10-30 41
  1908-046 동국제강(인천) D/V SHEAR 30Tx145Wx175L CW1 32EA 2019-10-10 21
  1908-047A 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE A 32Tx71Wx268L SKD-61 12 2019-10-25 36
  1908-047B 동부제철(당진)PLTCM CHOPPER KNIFE B 32Tx71Wx268L SKD-61 12 2019-10-25 36
  1908-048 한금(포항) SLITTER KNIFE Ø400xØ280x20T SKD-61 30 2019-10-05 16
  1908-049 한국제강 KNIFE 32Tx146Wx178L SKD-11 20 2019-10-05 16
  1908-050 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx161Wx220L SKD-61 20 2019-09-30 11
  1908-051 한국바스프(예산) 우레탄 ROLLER BODY SET 109.8Tx263.1Wx570L SUS304 1SET 2019-09-24 5
  1908-052 한국바스프(예산) T.C R/T CUTTER Ø162.5x424Lx30NT SUS420J2+TC 6SET 2019-12-05 77
  1908-053 포스코(포항) CROP SHEAR 100Tx185Wx2080L SKD-61 2EA 2019-10-13 24
  1908-054 한국오웬스코닝 CUTTER Ø100.203x203.2Lx80NT SKD-11 50 2019-11-30 72
  1908-055 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER제작 Ø175x250Lx24NT SUS420J2+G3 1 2019-10-30 41
  1908-056 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 10Tx30Wx300L G-3 1 2019-10-30 41
  1908-057 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 7Tx23Wx260L G-3 1 2019-10-30 41
  1908-058 B 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x717L S45C 1 2019-10-30 41
  1908-058 C 코오롱플라스틱 COVER Ø140xØ65.5x28T SUS420J2 2 2019-10-30 41
  1908-058A 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER Ø200x300Lx32NT SUS420J2+TC 1 2019-10-30 41
  1908-060 한국정공 3K INSERT k3-0.45x3.56 CERMET 1000 2019-10-31 42
  1908-061A 현대제철(당진) 1후판 SCRAP KNIFE 65Tx100Wx250L CW106 5 2019-09-25 6
  1908-061B 현대제철(당진) 1후판 SCRAP KNIFE 65Tx100Wx256.6L CW106 5 2019-09-25 6
  1908-062 환영철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35Tx150Wx152L CW1 60 2019-10-18 29
  1908-063 엘지화학 SUS R.T CUTTER제작 D150x100Lx26NT SUS440C 2 2019-10-21 32
  1908-064 대창스틸(아산) SEPARATOR DISK D220xD130x3T SK-5강판 50 2019-09-30 11
  1908-065A 대창스틸(아산) RUBBER RING제작 D276xD190x10T NBR 30 2019-09-30 11
  1908-065B 대창스틸(아산) RUBBER RING제작 D276xD190x20T NBR 40 2019-09-30 11
  1909-001 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx230Wx800L SKD-61 2 2019-10-15 26
  1909-002A 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER Ø201x600(200X3)Lx32NT SUS440C 5 2019-10-15 26
  1909-002B 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x1018L SUS420J2 5 2019-10-15 26
  1909-002C 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER SHAFT COVER Ø140xØ65x52T SUS420J2 10 2019-10-15 26
  1909-002D 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER SHAFT COVER Ø140xØ86x8T SUS420J2 10 2019-10-15 26
  1909-003A 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER Ø201x800(200X4)Lx32NT SUS440C 5 2019-10-15 26
  1909-003B 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x1143L SUS420J2 5 2019-10-15 26
  1909-003C 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER SHAFT COVER Ø140xØ70x52T SUS420J2 10 2019-10-15 26
  1909-003D 롯데첨단소재 ROTARY CUTTER SHAFT COVER Ø140xØ86x6T SUS420J2 10 2019-10-15 26
  1909-004A 동국제강(포항-봉강) BLADE 45Tx200Wx170L CW1 4 2019-09-30 11
  1909-004B 동국제강(포항-봉강) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-11 2 2019-09-30 11
  1909-005 현대제철(포항) DIVIDING SHEAR BLADE 72Tx183Wx255L SKD-61 6 2019-10-10 21
  1909-006A 동국제강(부산) BACK UP ROLL Ø102x295L PSTCW12 40SET 2019-11-05 47
  1909-006B 동국제강(부산) BACK UP ROLL Ø102x380L PSTCW12 10SET 2019-11-05 47
  1909-007 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T SKH-51 6EA 2019-10-10 21
  1909-008 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T KD11MAX 12EA 2019-10-10 21
  1909-009 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø270xØ170x20T KD11MAX 12EA 2019-10-10 21
  1909-010A 포스코(포항) F/Y SHEAR 20Tx100Wx1500L SKD-11 1EA 2019-09-30 11
  1909-010B 포스코(포항) F/Y SHEAR 20Tx108Wx1500L SKD-11 1EA 2019-09-30 11
  1909-010C 포스코(포항) SUPPORT 20Tx20Wx1500L SS400 1EA 2019-09-30 11
  1909-011 포스코(포항) PEELER KNIFE 59Tx120Wx1630L KP4 1EA 2019-09-30 11
  1909-012A 포스코(포항) 전단기 KNIFE 30Tx90Wx2550L SKD-11 1EA 2019-10-20 31
  1909-012B 포스코(포항) 전단기 KNIFE 30Tx92Wx2550L SKD-11 1EA 2019-10-20 31
  1909-013 포스코(포항) NOTCHER KNIFE 80Tx195Wx639.92L SKD-61 2EA 2019-10-20 31
  1909-014 포스코(포항) DEBURR KNIFE Ø102x30L SKH-55 30EA 2019-10-10 21
  1909-015 포스코(광양) ENTRY SHEAR 25Tx75Wx2200L SKD-11 2EA 2019-10-10 21
  1909-016 포스코(광양) T/R KNIFE Ø450xØ250x40T CW106 16EA 2019-10-10 21
  1909-017 MNS AT STRIP CORE Ø250xØ100x5T S45C+인청동 25EA 2019-10-10 21
  1909-018A 세아엘앤에스 SHEAR KNIFE (V도 BOT) 35Tx103Wx1750L SKD-11 3 2019-10-07 18
  1909-018B 세아엘앤에스 SHEAR KNIFE (직도 TOP) 33Tx120Wx1750L SKD-11 1 2019-10-07 18
  1909-019 동부(당진)석도 SNIP SHEAR KNIFE (TOP/BOT) 12Tx60Wx1470L SKD-11 2 2019-10-29 40
  1909-020 동국제강(포항-봉강) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-61 6 2019-10-15 26
  1909-021 동부인천스틸 T.C SSL KNIFE 11.12Tx28.57Wx174.6L T.C(G3) 12 2019-10-04 15
  1909-022 영동코일센타 SHEAR KNIFE 25Tx100Wx1500L SKD-11 2EA 2019-10-14 25
  1909-023 포스코(포항) WIRE ROD CUTTER 30Tx70Wx100L
30Tx80Wx100L
SKD-61 30EA
30EA
2019-10-20 31
  1909-024 포스코(광양) DCS KNIFE 25Tx75Wx2100L SKD-11 4EA 2019-10-20 31
  1909-025 포스코(광양) CHOPPER KNIFE 28Tx65Wx200L SKD-61 100EA 2019-10-20 31
  1909-026 동국제강(포항-봉강) BLADE 40Tx160Wx220L SKD-61 12 2019-10-25 36
  1909-027A 환영철강 COLD SHEAR 상도 45Tx218Wx1100L CW1 5 2019-10-31 42
  1909-027B 환영철강 COLD SHEAR 하도 65Tx130Wx1100L CW1 4 2019-10-31 42
  1909-028 이구산업(포승) SLITTER KNIFE제작 40Tx120Wx900L CW106 2 2019-10-11 22
  1909-029 유니플러스 T.C BED KNIFE 10Tx32Wx410L SUS304+TC 3 2019-10-02 13
  1909-030 현대제철(울산) FIN KNIFE Ø280xØ164x8.5T KD11MAX 10EA 2019-10-24 35
  1909-031 한국바스프(예산) T.C BED KNIFE 8Tx20Wx424L TC(G3) 4EA 2019-10-30 41
  1909-032 한국바스프(예산) BED KNIFE HOLDER 27.3Tx44.8Wx424L SUS630 3EA 2019-10-30 41
  1909-033A 한국바스프(예산) CUTTING KNIFE 2Tx100Wx610L SK-5 1EA 2019-10-10 21
  1909-033B 한국바스프(예산) CUTTING KNIFE 2Tx90Wx610L SK-5 9EA 2019-10-10 21
  1909-034 한국바스프(예산) DIE PLATE 44.5Tx106Wx998L SKD-61 9EA 2019-10-31 42
  1909-035 포스코(광양) T/R KNIFE Ø260xØ140x30T KDAIS 12EA 2019-10-31 42
  1909-036 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2100L PSTCW12 10EA 2019-10-21 32
  1909-037 포스코(광양) WORK ROLL Ø75x2320L PSTCW12 10SET 2019-10-30 41