www.onsemantic.com
전체 제품 납기일 리스트 7일 이하, 14일 이하, 21일 이하, 28일 이하 | 2020-08-16 현재, 총 120개
수주번호 수주처 품명 규격 재질 수량 납기일 잔여일
  2004-027A 현대제철(당진) 2열연 CROP SHEAR KNIFE 100Tx205Wx2178L CW1 10 2020-09-30 44
  2004-027B 현대제철(당진) 2열연 CROP SHEAR KNIFE 100Tx175Wx2178L CW1 10 2020-09-30 44
  2004-029 한국오웬스코닝 CUTTER Ø100.203x203.2Lx80NT SKD-11 50 2020-08-31 14
  2005-055A 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx180Wx5200L CW1 3 2020-10-30 74
  2005-055B 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx150Wx5200L CW1 6 2020-10-30 74
  2006-012 현대제철(냉연1) WORK ROLL Ø78x2380L PSTCW12 20SET 2020-09-02 16
  2006-028A 동국제강(부산) BACK UP ROLL Ø102x295L PSTCW12 40SET 2020-09-15 29
  2006-028B 동국제강(부산) BACK UP ROLL Ø102x380L PSTCW12 10SET 2020-09-15 29
  2006-040 한국바스프(예산) T.C R/T CUTTER Ø162.5x424Lx30NT SUS420J2+TC 2SET 2020-08-24 7
  2006-045 포스코(포항) TUNDISH CUTTER 45Tx340Wx578L S45C 10EA 2020-08-20 3
  2006-046 동국제강(인천) D/V SHEAR 35Tx150Wx152L CW1 40EA 2020-08-28 11
  2006-047A 동국제강(인천) COLD SHEAR 50Tx170.6Wx1550L CW1 4EA 2020-09-25 39
  2006-047B 동국제강(인천) COLD SHEAR 50Tx150Wx1550L CW1 2EA 2020-09-25 39
  2006-052A 현대제철(당진) 2후판 DSS TOP KNIFE제작 100Tx170Wx2080L CW1 10 2020-10-15 59
  2006-052B 현대제철(당진) 2후판 DSS TOP KNIFE제작 100Tx170Wx2080L CW106 4 2020-10-15 59
  2006-053 현대제철(냉연2) BACK UP ROLL (SHORT) Ø160x240L PSTCW12 30SET 2020-08-27 10
  2006-054 현대제철(냉연2) BACK UP ROLL (LONG) Ø160x340L PSTCW12 10SET 2020-08-27 10
  2006-065 엔투비 CUTTER Ø100x25L SKD-11 2EA
2EA
2020-08-20 3
  2006-066 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1710L PSTCW12 3SET 2020-09-04 18
  2006-069 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx215Wx800L SKD-61 2 2020-08-30 13
  2007-004 현대제철(순천) CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L CW1 48EA
48EA
2020-10-30 74
  2007-008 포스코(포항) CUTTING TOOL 84.5Tx216Wx239.1L SKD-11 1SET 2020-08-24 7
  2007-009 동국제강(인천) D/V SHEAR 30Tx145Wx175L CW1 32EA 2020-08-25 8
  2007-010A 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx44.5Wx205L SKH-51 4 2020-08-21 4
  2007-010B 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx30Wx34.5L SKH-51 8 2020-08-21 4
  2007-011 동부(당진) PLTCM TRIMMER KNIFE Ø407xØ240x45T CW106 10 2020-09-04 18
  2007-013 고아정공 TC SLITTER KNIFE Ø320xØ199.97x10T G-4 60 2020-10-20 64
  2007-014 시원코아 SLITTER KNIFE Ø225xØ120x6T SKD-11 8 2020-08-30 13
  2007-015A 이노폴리텍 TC ROTARY CUTTER제작 Ø200x300Lx32NT SUS420J2+TC 1 2020-08-25 8
  2007-015B 이노폴리텍 TC ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x682L SUS420J2 1 2020-08-25 8
  2007-015C 이노폴리텍 COVER Ø140xØ76x30T SUS420J2 2 2020-08-25 8
  2007-015D 이노폴리텍 RING Ø70xØ60x30T SUS420J2 2 2020-08-25 8
  2007-016 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx190Wx800L SKD-61 2 2020-08-30 13
  2007-017 현대제철(인천) D/V SHEAR 40Tx181Wx420L CW106 2EA 2020-08-25 8
  2007-018 포스코(포항) DEBURRER KNIFE Ø102x30L SKH-55 20EA 2020-08-20 3
  2007-019 포스코(포항) ENTRY SHEAR 25Tx80Wx1850L SKD-11 4EA 2020-09-03 17
  2007-020A 포스코(포항) WELDER SHEAR 10Tx90Wx1900L SKD-11 2EA 2020-09-03 17
  2007-020B 포스코(포항) WELDER SHEAR 10Tx90Wx1900L SKD-11 2EA 2020-09-03 17
  2007-021 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T SKH-51 12EA 2020-08-20 3
  2007-022 엔투비 T.C T/R KNIFE Ø350/310xØ220x25T SKD-11+T.C 8EA 2020-09-10 24
  2007-023 동국제강(포항-봉강) BLADE(D30-40) 65Tx125Wx330L SKD-61 8 2020-08-30 13
  2007-026 신원기술 T.C SSL KNIFE 19.1Tx22.27Wx520.6L TC(G3) 4EA 2020-08-17 0
  2007-027 신원기술 KNIFE SHIM 11.05Tx21.42Wx212.5L
11.05Tx21.42Wx212.1L
11.05Tx21.42Wx176.55L
11.05Tx21.42Wx129.55L
S45C 2EA
2EA
2020-08-17 0
  2007-028 포스코(포항) CROP SHEAR 115Tx197Wx2050L SKD-61 2EA
2EA
2020-09-02 16
  2007-029A 현대제철(순천) BACK UP ROLL Ø120x240L PSTCW12 28SET 2020-09-02 16
  2007-029B 현대제철(순천) BACK UP ROLL Ø120x260L PSTCW12 4SET 2020-09-02 16
  2007-030 금문철강금(인천) 바와이져22 이동날 22Tx33Wx55L CW106 30EA 2020-08-17 0
  2007-031 명진정공 SLITTER KNIFE제작 D310xD160x15T KD11MAX 20 2020-08-20 3
  2007-032A 현대제철(포항) MDUNT SHEAR BLADE 120Tx250Wx578.73L SKT-4 4 2020-08-24 7
  2007-032B 현대제철(포항) MOUNT SHEAR BLADE 120Tx250Wx515L SKT-4 6 2020-08-24 7
  2007-033 동국제강(인천) F/Y SHEAR 35Tx155Wx180L SKD-61 6EA 2020-09-10 24
  2007-034A 엔투비 SLITTER KNIFE Ø350xØ230x10T KD11MAX 100EA 2020-09-18 32
  2007-034B 엔투비 SLITTER KNIFE Ø350xØ230x20T KD11MAX 50EA 2020-09-18 32
  2007-035 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx190Wx800L SKD-61 2 2020-08-30 13
  2007-036 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx230Wx800L SKD-61 2 2020-08-30 13
  2007-037A 현대제철(당진) DIVIDING SHEAR BLADE(1) 40Tx128Wx250L CW1 25 2020-08-20 3
  2007-037B 현대제철(당진) DIVIDING SHEAR BLADE(2) 40Tx128Wx250L CW1 25 2020-08-20 3
  2007-038 엘지화학 R.T CUTTER제작 D200x300Lx42NT SUS440C 2 2020-08-31 14
  2007-039 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 5 2020-10-30 74
  2007-040 현대제철(냉연2) CPL 밴딩머신 상부용접팁(A) Ø15x37.9L Cu-Be 300 2020-08-20 3
  2007-041 포스코(광양) T/R KNIFE Ø260xØ140x30T KDAIS 12EA 2020-09-07 21
  2007-042 포스코(광양) ENTRY SHEAR 30Tx100Wx1800L SKD-11 2EA 2020-08-28 11
  2007-043 포스코(광양) CHOPPER KNIFE 34Tx65Wx200L CW1 72EA 2020-08-28 11
  2007-044A 현대제철(포항) BLADE(R47-48U) 60Tx204Wx1150L SKD-61 4 2020-09-30 44
  2007-044B 현대제철(포항) BLADE(R47-48L) 60Tx230Wx1150L SKD-61 4 2020-09-30 44
  2007-045 동국제강(포항) BLADE 45Tx200Wx170L SKD-61 10 2020-08-30 13
  2007-046 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx230Wx800L SKD-61 2 2020-08-30 13
  2007-047 세아제강(창원) SEPARATOR KNIFE Ø230xØ130x5T SK-5 20 2020-08-31 14
  2007-048 한국제강 KNIFE 32Tx146Wx178L SKD-11 30 2020-09-05 19
  2007-049 한국바스프(예산) ROLL SHAFT Ø30x522L SUS304 5EA 2020-09-07 21
  2007-050 한국바스프(예산) FEED ROLL Ø60x817Lx120NT PSTCW12 3EA 2020-09-07 21
  2007-051 세진산업 SHEAR KNIFE 19Tx70Wx2100L SKD-11 2EA 2020-08-31 14
  2007-052 금문철강(인천) 우레탄 ROLL Ø149x36L 고강파이프+우레탄 20EA 2020-08-28 11
  2007-053 금문철강문(인천) 스마트바 고정날(10MM용) 37Tx40Wx44L CW106 20EA 2020-08-21 4
  2007-054 포스코(광양) SCRAP CUTTER 30Tx50.15Wx234.4L CW1 40EA
40EA
2020-09-14 28
  2007-055A 현대제철(인천) ANGLE CUTTER 50Tx188Wx770L SKD-61 1EA 2020-09-10 24
  2007-055B 현대제철(인천) ANGLE CUTTER 50Tx198Wx770L SKD-61 1EA 2020-09-10 24
  2007-056 현대제철(인천) COLD SHEAR 50Tx166.4Wx1200L CW1 15EA 2020-09-29 43
  2008-001A 진양금속 SHEAR KNIFE 20Tx70/77Wx890L SKH-51 3 2020-09-20 34
  2008-001B 진양금속 SHEAR KNIFE 20Tx70Wx890L SKH-51 2 2020-09-20 34
  2008-002 현대제철(순천) WORK ROLL Ø80x2406L PSTCW12 10SET 2020-09-11 25
  2008-003 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2310L PSTCW12 10SET 2020-08-26 9
  2008-004A 포스코(광양) WELDER SHEAR 10Tx90Wx2050L SKD-11 2EA 2020-09-15 29
  2008-004B 포스코(광양) WELDER SHEAR 10Tx90Wx2050L SKD-11+A5052P 2EA 2020-09-15 29
  2008-005 동부(당진) PLTCM TRIMMER KNIFE Ø407xØ240x45T CW106 10 2020-10-09 53
  2008-006 현대제철(당진) 200TON COLD SHEAR KNIFE 45Tx150Wx540L SKD-61 4 2020-09-10 24
  2008-007 현대제철(당진) NO1 SPLITTER KNIFE제작 D350xD191x20T TC(현품참조) 2 2020-09-28 42
  2008-008 현대제철(당진) 유압절단기 커팅툴 D42x43L SKD-11 20 2020-08-24 7
  2008-009A 현대제철(당진) WORK ROLL제작 D150xD90x2285L PSTCW12 2 2020-09-15 29
  2008-009B 현대제철(당진) WORK SHAFT제작 D80x2555L SCM440 2 2020-09-15 29
  2008-010 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D175x250Lx28NT SUS304+TC 1 2020-09-07 21
  2008-011 대창스틸(아산) 5호기 SPACER제작 D180xD130xT SK-5강판&S45C 275 2020-09-10 24
  2008-012 동국제강(포항-봉강) BLADE 40Tx160Wx220L SKD-61 10 2020-09-15 29
  2008-013A 동명금속 SLITTER KNIFE Ø140xØ75x1.5T SKH-51 40 2020-09-20 34
  2008-013B 동명금속 SLITTER SPACER Ø100xØ75x0.9T SK-5 15 2020-09-20 34
  2008-013C 동명금속 SLITTER SPACER Ø100xØ75x0.85T SK-5 15 2020-09-20 34
  2008-013D 동명금속 SLITTER SPACER Ø100xØ75x0.8T SK-5 15 2020-09-20 34
  2008-013E 동명금속 SLITTER SPACER Ø100xØ75x0.75T SK-5 15 2020-09-20 34
  2008-014 비에스디 SLITTER KNIFE Ø300xØ200x10T SKD-11 14 2020-09-25 39
  2008-015A 덕스인더스트리 TC ROTARY CUTTER제작 Ø200x300Lx32NT SUS420J2+TC 1 2020-09-30 44
  2008-015B 덕스인더스트리 TC ROTARY CUTTER SHAFT Ø120x682L SUS420J2 1 2020-09-30 44
  2008-015C 덕스인더스트리 COVER Ø140xØ76x30T SUS420J2 2 2020-09-30 44
  2008-015D 덕스인더스트리 RING Ø70xØ60x30T SUS420J2 2 2020-09-30 44
  2008-016A 롯데케미칼(여수) ROTARY CUTTER제작 Ø201x600Lx32NT SUS440C 2 2020-09-30 44
  2008-016B 롯데케미칼(여수) SHAFT Ø120x1018L SUS420J2 2 2020-09-30 44
  2008-016C 롯데케미칼(여수) FLANGE Ø140xØ65x52T SUS420J2 4 2020-09-30 44
  2008-016D 롯데케미칼(여수) COVER Ø140xØ86x6T SUS420J2 4 2020-09-30 44
  2008-017 LS메탈 SHEAR BLADE 35Tx80Wx1200L SKD-11 4 2020-09-16 30
  2008-018 에스케이케미칼 TOP KNIFE Ø100xØ66x0.7T SKH-51 100 2020-09-20 34
  2008-019 포스코(광양) CHOPPER KNIFE 25Tx64Wx194L SKD-61 48EA 2020-09-12 26
  2008-020 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1800L PSTCW12 5EA 2020-09-04 18
  2008-021 포스코(광양) WORK ROLL Ø75x2320L PSTCW12 10SET 2020-09-25 39
  2008-022 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2310L PSTCW12 10SET 2020-09-25 39
  2008-023 포스코(광양) T/R KNIFE Ø450xØ250x40T CW106 24EA 2020-09-25 39
  2008-024 포스코(포항) BLADE 50Tx177.5Wx258L SKD-61 6EA 2020-09-25 39
  2008-025 포스코(포항) R/T SHEAR 26Tx94Wx145L SKD-61 50EA 2020-09-24 38
  2008-026 태창기계 ROLLER Ø415x435L KD11MAX 1EA 2020-09-07 21
  2008-027 태창기계 D/V SHEAR 32Tx100Wx1700L SKD-11 4EA 2020-09-14 28
  2008-028 동부(당진)PLTCM CPS SHEAR KNIFE (DIVIDING SHEAR) 50Tx100Wx1900L SKD-11 4 2020-09-23 37
  2009-021 포스코(광양) WORK ROLL Ø75x2320L PSTCW12 10SET 2020-09-25 39