www.onsemantic.com
전체 제품 납기일 리스트 7일 이하, 14일 이하, 21일 이하, 28일 이하 | 2020-10-29 현재, 총 118개
수주번호 수주처 품명 규격 재질 수량 납기일 잔여일
  1909-047 포스코-베트남 ELECTRODE 35Tx130Wx1800L C17510 4EA 2020-11-04 5
  2005-055A 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx180Wx5200L CW1 3 2020-10-30 -0
  2005-055B 현대제철(당진) 1후판 CROP SHEAR KNIFE 100Tx150Wx5200L CW1 6 2020-10-30 -0
  2007-004 현대제철(순천) CHOPPER KNIFE 32Tx73Wx268L CW1 48EA
48EA
2020-10-30 -0
  2007-039 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 5 2020-10-30 -0
  2008-037 한국바스프(예산) T.C R/T CUTTER Ø162.5x424Lx30NT SUS420J2+TC 2SET 2020-11-19 20
  2008-044 포스코(광양) T/R KNIFE Ø530xØ330x30T CW106 24EA 2020-11-25 26
  2008-051 엘지화학 R.T CUTTER제작 D200x300Lx42NT SUS440C 5 2020-11-30 31
  2008-055 삼박엘에프티(아산) T.C R/T CUTTER Ø200x400Lx6NT SUS304+TC 2SET 2020-11-10 11
  2008-056 삼박엘에프티(아산) T.C R/T CUTTER Ø150x300Lx2NT SUS304+TC 1SET 2020-11-10 11
  2008-057A 삼박엘에프티(아산) TC BED KNIFE 25.1Tx25.1Wx412L TC(SB50) 1EA 2020-11-10 11
  2008-057B 삼박엘에프티(아산) TC BED KNIFE 25.1Tx25.1Wx311.9L TC(SB50) 1EA 2020-11-10 11
  2009-006 포스코(포항) D/V SHEAR 40Tx130Wx3352L SKD-61 5EA 2020-11-04 5
  2009-007 포스코(포항) CROP SHEAR 100Tx185Wx2080L SKD-61 4EA 2020-10-30 -0
  2009-012 포스코(포항) CHOPPING SHEAR 50Tx100.42Wx127L SKD-61 10EA
10EA
2020-10-30 -0
  2009-014 포스코(포항) DEBURR KNIFE 30Tx70Wx506L SKD-11 12EA 2020-11-02 3
  2009-015 현대제철(울산) SLITTER KNIFE Ø420xØ280x20T KD11MAX 125EA 2020-10-30 -0
  2009-017 환영철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35Tx150Wx152L CW1 50 2020-12-18 49
  2009-022 유니플러스 T.C BED KNIFE 10Tx32Wx410L SUS304+TC 5 2020-10-30 -0
  2009-023A 코오롱플라스틱 TC ROTARY CUTTER Ø200x300Lx32NT SUS420J2+G3 1 2020-11-30 31
  2009-023B 코오롱플라스틱 SHAFT Ø120x717L SUS420J2 1 2020-11-30 31
  2009-023C 코오롱플라스틱 FLANGE Ø140xØ65.5x28T SUS420J2 2 2020-11-30 31
  2009-023D 코오롱플라스틱 TC BED KNIFE 10Tx30Wx300L G3 1 2020-11-30 31
  2009-024 동국제강(포항-봉강) BLADE(D30-40) 65Tx125Wx330L SKD-61 8 2020-10-31 1
  2009-027A 동국제강(인천) COLD SHEAR 50Tx170.6Wx1550L CW1 2EA 2020-11-30 31
  2009-027B 동국제강(인천) COLD SHEAR 50Tx150Wx1550L CW1 2EA 2020-11-30 31
  2009-029 현대제철(울산) SLITTER KNIFE Ø510xØ360x25T SKD-61 80EA 2020-11-18 19
  2009-032A 우진철강 SHEAF KNIFE 20Tx70Wx1400L SKD-11 1 2020-10-31 1
  2009-032B 우진철강 SHEAF KNIFE 20Tx70/80Wx1400L SKD-11 2 2020-10-31 1
  2009-033 시원코아 SLITTER KNIFE Ø280xØ150x5T G-3 20 2020-11-30 31
  2009-038A 포스코-마하라슈하트라 WELDER SHEAR 10Tx90Wx2050L SKD-11 2EA 2020-10-30 -0
  2009-038B 포스코-마하라슈하트라 WELDER SHEAR 10Tx90Wx2050L SKD-11+A5052P 2EA 2020-10-30 -0
  2009-040 포스코(포항) CROP SHEAR 115Tx197Wx2050L SKD-61 4EA 2020-11-02 3
  2009-041 동국제강(포항-봉강) BLADE 40Tx160Wx220L SKD-61 12 2020-10-30 -0
  2009-047 포스코-베트남 ELECTRODE 35Tx130Wx1800L C17510 4EA 2020-11-04 5
  2009-048 한국제강 KNIFE 32Tx146Wx178L SKD-11 30 2020-10-31 1
  2009-049 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx161Wx220L SKD-61 60 2020-10-31 1
  2009-050 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 35.5Tx164Wx140L SKD-61 20 2020-10-31 1
  2009-051 한국철강 DIVIDING SHEAR BLADE 32Tx171Wx140L SKD-61 20 2020-10-31 1
  2009-052A 한국특수형강(사상) KNIFE 25Tx120Wx210L SKD-11 20 2020-10-31 1
  2009-052B 한국특수형강(사상) KNIFE 20.5Tx100.3Wx120L SKD-11 20 2020-10-31 1
  2009-053 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x100Lx32NT SUS304+TC 2 2020-10-30 -0
  2009-054A 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D130x64Lx21NT SUS304+TC 1 2020-10-30 -0
  2009-054B 유니플러스 SUS R/T CUTTER제작 D130x64Lx21NT SUS440C 1 2020-10-30 -0
  2009-055 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 10 2020-10-30 -0
  2009-055 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x400Lx32NT SUS304+TC 10 2020-12-10 41
  2009-060A 포스코(포항) WELDER SHEAR 35Tx60Wx1400L CWMX 4EA 2020-11-02 3
  2009-060B 포스코(포항) WELDER SHEAR 35Tx60Wx1440L CWMX 2EA 2020-11-02 3
  2009-064 티에스씨 T.C R.T CUTTER제작 D200x300Lx32NT SUS304+TC 1 2020-11-12 13
  2009-065 환영철강 COLD SHEAR 하도 65Tx130Wx1100L CW1 5 2020-11-13 14
  2009-066A 한국드라이베아링 SLITTER KNIFE제작 D160xD80x3T SKH-51 40 2020-11-10 11
  2009-066B 한국드라이베아링 SLITTER KNIFE제작 D160xD80x10T SKH-51 10 2020-11-10 11
  2009-066B 한국드라이베아링 SLITTER KNIFE제작 D160xD80x10T SKH-51 2 2020-11-10 11
  2009-068 동부(당진)PLTCM WORK ROLL Ø80x2011L PSTCW12 10SET 2020-11-16 17
  2009-069 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T SKH-51 12EA 2020-11-10 11
  2009-070 동국제강(부산) GANG SLITTER KNIFE Ø250xØ170x15T KD11MAX 12EA 2020-11-10 11
  2009-071 포스코(포항) HYD CUTTER 25.4Tx27Wx34.7L SKD-61 20EA 2020-10-30 -0
  2009-072A 한국제강 KNIFE(A TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-61 20 2020-11-10 11
  2009-072A 한국제강 KNIFE(A TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-11 20 2020-11-10 11
  2009-072B 한국제강 KNIFE(B TYPE) 32Tx135Wx180L SKD-11 20 2020-11-10 11
  2010-001 현대제철(포항) BLADE 60Tx150Wx1150L CW1 2 2020-11-10 11
  2010-002A 길산파이프 SLITTER KNIFE D350xD220x15T KD11MAX 120 2021-01-12 74
  2010-002B 길산파이프 SPACER제작 D270xD220xT 내역참조 1300 2021-01-12 74
  2010-002C 길산파이프 RUBBER RING제작 ODxD270xT NBR 1000 2021-01-12 74
  2010-002D 길산파이프 SEPARATOR DISK ASSY제작 D240xD140x40/5T 도면참조 50 2021-01-12 74
  2010-002E 길산파이프 U/T SEPARATOR SPACER제작 D180xD140xT S45C+우레탄 150 2021-01-12 74
  2010-002F 길산파이프 SLITTER KNIFE D410xD280x20T KD11MAX 60 2021-01-12 74
  2010-002G 길산파이프 SPACER제작 D330xD280xT 내역참조 770 2021-01-12 74
  2010-002H 길산파이프 RUBBER RING제작 ODxD330xT NBR 480 2021-01-12 74
  2010-003 포스코(광양) T/R KNIFE Ø450xØ250x40T CW106 24EA 2020-11-13 14
  2010-004 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2100L PSTCW12 8EA 2020-11-11 12
  2010-005 포스코(포항) ENTRY SHEAR 25Tx80Wx1850L SKD-11 4EA 2020-11-17 18
  2010-006A 포스코(포항) WELDER SHEAR 10Tx90Wx1900L SKD-11 2EA 2020-11-17 18
  2010-006B 포스코(포항) WELDER SHEAR 10Tx90Wx1900L SKD-11 2EA 2020-11-17 18
  2010-007 현대제철(냉연2) CVGL T/R KNIFE Ø315xØ200x40T CWMX 40EA 2020-11-27 28
  2010-008 현대제철(냉연2) WORK ROLL Ø80x2110L PSTCW12 10SET 2020-11-17 18
  2010-009 현대제철(냉연2) R/T SHEAR 38Tx60.5Wx1800L SKD-11 3EA 2020-11-17 18
  2010-010 정우산업 SHEAR BLADE 25Tx50Wx2100L SKD-11 1 2020-11-10 11
  2010-012 한금(포항) SEPARATOR DISC Ø200xØ130x4T SKD-11 40 2020-11-20 21
  2010-013A 태광산업 ROTARY CUTTER 제작 Ø130x310Lx30NT SUS440C 5 2020-11-30 31
  2010-013B 태광산업 ROTARY CUTTER SHAFT Ø90x742L SUS420J2 5 2020-11-30 31
  2010-013C 태광산업 LOCK NUT Ø105xØM70x15T SUS304 10 2020-11-30 31
  2010-013D 태광산업 KEY 8Tx16Wx82L SUS304 10 2020-11-30 31
  2010-014A 기보스틸(시화) SHEAR KNIFE 25Tx90Wx1750L SKD-11 1 2020-11-16 17
  2010-014B 기보스틸(시화) SHEAR KNIFE 25Tx102Wx1750L SKD-11 1 2020-11-16 17
  2010-015 현대제철(울산) SLITTER KNIFE Ø420xØ280x20T KD11MAX 1EA 2020-10-30 -0
  2010-016 동국제강(인천) D/V SHEAR 30Tx145Wx175L CW1 32EA 2020-11-27 28
  2010-017 포스코(광양) SCRAP CUTTER 30Tx50.15Wx234.4L CW1 20EA
20EA
2020-11-20 21
  2010-018 명일제지 T.C KNIFE Ø250xØ120x1.2T TC 8EA 2020-11-18 19
  2010-019 현대제철(냉연2) D/V SHEAR 25Tx100Wx2060L CW106 8EA 2020-12-15 46
  2010-020 포스코(광양) SCRAP CUTTER 30Tx50.15Wx234.4L CW1 20EA
20EA
2020-11-23 24
  2010-021 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1710L PSTCW12 10EA 2020-11-20 21
  2010-022 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x1800L PSTCW12 10EA 2020-11-27 28
  2010-023 한국바스프(예산) DIE PLATE 44.5Tx106Wx998L SKD-61 6EA 2020-11-20 21
  2010-024A 사우디 SLITTER KNIFE제작 D390xD220x30T KD11MAX 6 2020-11-30 31
  2010-024B 사우디 SLITTER KNIFE제작 D400xD240x20T KD11MAX 4 2020-11-30 31
  2010-024C 사우디 SLITTER KNIFE제작 D500xD270x38T KDAIS 4 2020-11-30 31
  2010-025 사우디 SHEAR KNIFE제작 25Tx90Wx2150L SKD-11 8 2020-11-30 31
  2010-027 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D175x250Lx28NT SUS304+TC 1 2020-11-30 31
  2010-028 유니플러스 T.C R.T CUTTER제작 D200x200Lx32NT SUS304+TC 1 2020-11-30 31
  2010-029 이노폴리텍 TC BED KNIFE 12Tx30Wx350L K-10 1 2020-11-25 26
  2010-030 동국제강(포항-봉강) BLADE 60Tx190Wx800L SKD-61 4 2020-11-25 26
  2010-031 금문철강금(인천) 우레탄 ROLL Ø148/116xØ106x36T 고강파이프+우레탄 10EA 2020-11-20 21
  2010-032 엔투비 CUTTING TOOL 75.5Tx139.6Wx196.9L SKD-11 1SET 2020-11-23 24
  2010-033 YK스틸 SNAP SHEAR 35Tx86Wx203L SKD-61 10EA 2020-12-02 33
  2010-034 포스코(광양) T/R KNIFE Ø260xØ140x30T KDAIS 20EA 2020-11-30 31
  2010-035 포스코(광양) WORK ROLL Ø80x2310L PSTCW12 10SET 2020-12-04 35
  2010-036 롯데케미칼-알라바마 T.C BED KNIFE 25.1Tx25.1Wx610L TC(G3) 6EA 2020-12-28 59
  2010-037 롯데케미칼-알라바마 T.C R/T CUTTER Ø200x600Lx8NT SUS304+TC 6SET 2020-12-28 59
  2010-038A GK메탈 SHEAR BLADE 30Tx88x1400 CWMX 2 2020-11-20 21
  2010-038B GK메탈 SHEAR BLADE 30Tx75x1400 CWMX 2 2020-11-20 21
  2010-039 동부(당진) PLTCM TRIMMER KNIFE Ø407xØ240x45T CW106 10 2020-12-22 53
  2010-040A 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx44.5Wx205L SKH-51 4 2020-11-20 21
  2010-040B 동부(당진)PLTCM JAW CLEANER KNIFE 15Tx30Wx33.5L SKH-51 8 2020-11-20 21
  2010-041 포스코-마하라슈하트라 SHEAR KNIFE 22Tx50Wx190L SKD-11 4EA 2020-12-11 42
  2010-042 한국바스프(예산) DIE PLATE 44.5Tx106Wx998L SKD-61 4EA 2020-11-27 28
  2010-043 동국제강(포항-봉강) BLADE 30Tx125Wx210L SKD-61 4 2020-12-31 62
  2010-044 동국제강(포항-봉강) BLADE 40Tx160Wx220L SKD-61 4 2020-12-31 62